Kvalifikacija

Įsakymas dėl atestacijos sudėčių 2023-2025 m (2022-12-28 Nr. 35-200)

Kauno l/d „Vaivorykštė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis 2023

Džiaugiamės, kad mūsų įstaiga 2021 metais dalyvavo mokymuose, kuriuos organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas „Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001). Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Kvalifikacijos tobulinimo programos “Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ dalyviai bus mokomi, kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais. Mokymuose dalyvavo Virginija Šalčienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja; Jurgita Stirbienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti. Plačiau apie projektą skaitykite čia:  http://www.inovacijosvaikudarzelyje.vikopdf.lt/

Nuo 2021 m. visi istaigos mokytojai yra ilgalaikės programos „Besimokantis darželių tinklas“ (BDT)  nariai.

BDT programos tikslas: suburti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas į bendrą tinklą, prisidėti prie mokytojų inovatyvaus ir kūrybiško ugdymo(si) proceso organizavimo ir įgyvendinimo, mokytojų asmeninių ir profesinių kompetencijų stiprinimo ir tobulinimo, gerosios patirties dalinimosi tarp Lietuvos bei užsienio šalyse esančių lietuviškų ugdymo įstaigų. Plačiau skaitykit čia

 

Ikimokyklnio ugdymo mokytoja Augustė Lankutytė, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. dalyvaus seminare –  programoje  „Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“. Seminaro tikslas – įgalinti vadovus, mokytojus vaikų kūrybiškumo ugdymui(si) per įtraukųjį bei projektinį ugdymą(si); dalyvauti tarptautinėje projektinėje veikloje; skatinti IKT kompetencijų tobulinimą. Mokytis modeliuoti netipines vaikų kūrybiškumą įgalinančias mokymosi aplinkas, veikiant projekte „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“.

 

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ, VADOVŲ, PAVADUOTOJŲ UGDYMUI  KVALIFIKACIJAI:

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJA  – NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS (NŠA) INFORMACIJA

„DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO“:

„DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO:

DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKAITMENINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOMS APRAŠO PATVIRTINIMO

„DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

„DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETŲ PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS „DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216