Priėmimas

Informuojame, kad dar turime 2 laisvas vietas ir labai laukiame priešmokyklinio amžiaus vaikų (2016 metų gimimo). 

Apie prašymų priėmimą į Kauno lopšelį-darželį „Vaivorykštė“ ikimokyklinę/priešmokyklinę grupę konsultuoja Kristina Bubelienė, socialinė pedagogė: I – III  9.00 – 17.00 val. tel. 837 313684.

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Prašyme nurodoma:

  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
  • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  • pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;
  • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
  • duomenys apie tėvus (globėjus).

Prašymus dėl vaiko priėmimo į įstaigą rekomenduojame teikti per Kauno miesto savivaldybę, el. adresu:  idarzeli.kaunas.

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO 2019 m. spalio 15 d. Nr. T-456

Tėvai gali sužinoti apie laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją prisijungę: https://idarzeli.kaunas.lt/

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454   (Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 )

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-543 VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS

Darželiui reikia pasirengti! (skaitykite čia)