Mūsų stiprybės

MŪSŲ STIPRYBĖS:

 • Kompetentinga, nuolat besimokanti pedagogų/švietimo pagalbos specialistų/vadovų  komanda.
 • Įstaigos tradicijos. Įsteigta ir aktyviai veikia darbo grupė „Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms dienoms organizuoti ir pravesti“
 • Įstaiga pripažinta „Sveikatos stiprinančią mokykla“. Užtikrintas sveikatai palankios mitybos procesas, fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas. Aktyviai veikia sveikatos stiprinimo darbo grupė „Būkime sveiki ir žvalūs“.
 • Įstaiga Lietuvos STEAM mokyklų tinkle. Įgyvendiname platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujame su verslu, skatiname šeimų savanorystę supažindinant ugdytinius su profesijomis. skatinanti mokinius / vaikus pasirinkti su šiais  dalykais susijusias profesijas, Mokytojai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus. Įsteigtos darbo grupės atskirų veiklos sričių koordinavimui.
 • Taikome Reggio Emilia sistemos elementus:  tai – menas, muzika, šokis, konstravimas, rašymas, kalbėjimas, dainavimas, drama, šešėlių teatras, kita. (Sistemos įkvėpėjas yra pedagogas Loris Malaguzzi, teigia, kad vaikas turi mažiausiai šimtą kalbų.)
 • Tarptautinių ir respublikinių projektų organizatoriai ir dalyviai. 
 • Tėvai – aktyvūs įstaigos bendruomenės nariai. Skatinama ugdytinių šeimų savanorystė.
 • Savanorystė ugdymo(si) procese. Išplėtoti ryšiai su socialiniais partneriais. 
 • Tenkinant tėvų poreikius, 2019 metais įkurtos dvi lopšelio grupės, šeimoms auginančioms ankstyvojo amžiaus vaikus, taip pat išsaugotos darbuotojų darbo vietos.
 • Vykdomos meno terapijos veiklos, įtraukiant visus įstaigos vaikus ir šeimą. Parengta ir vykdoma Meno terapijos programa, kurią vykdo įstaigos meninio ugdymo mokytojai (teatras, muzika, judesys).
 • Įgyvendinami įstaigos prioritetai, strateginis planas, atsižvelgiant į įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatus, siekiant ugdymo kokybės.
 •  Vykdomas papildomas ugdymas, atliepiant vaikų ir tėvų poreikius.
 • Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. Optimizuotas pedagogų ir vadovų darbas,  savalaikis tėvų informavimas apie vaiko veiklą įstaigoje.

KAUNO LOPŠELIO VEIKLOS PRIORITETAS – BENDRADARBIAVIMAS