Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI IR TEISĖS AKTAI: 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo nr. v-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo  (2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541)

PRIEŠMOKYKLNIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 

KOMPETERNCIJŲ RAIDOS APRAŠAS (Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 1 priedas)

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dokumentai).

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106. Vilnius (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31) Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.460922

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Informacija šeimoms auginančioms priešmokyklinio amžiaus vaikus, Kauno miesto savivaldybės informacija: http://www.kaunas.lt/svietimas/nformacija-seimoms-auginancioms priesmokyklinio-amziaus-vaikus/.

LR Švietimo įstatymas (Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą).

(70 straipsnio „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMAS

NAUJA!  Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui:

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams:  „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“ 

Leidiniai tėvams: „Jūsų vaikas priešmokyklinukas“  „Ko, kodėl ir kaip vaikai mokosi mokykloje“

ŽAIDIMAI INTERNETU PRIEŠMOKYKLINUKAMS: https://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/

 

Ar priešmokyklinio amžiaus vaikai yra vertinami?

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga 18-oje ugdymosi sričių (pagal programą), lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta mokyklos vadovo.