Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS „AUŠRINĖ“ EDUKACINĖS IŠVYKOS, PROJEKTAI:

VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUS

VDU BOTANIKOS SODAS

PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Informacija šeimoms auginančioms priešmokyklinio amžiaus vaikus, Kauno miesto savivaldybės informacija: http://www.kaunas.lt/svietimas/nformacija-seimoms-auginancioms priesmokyklinio-amziaus-vaikus/.

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dokumentai).

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106. Vilnius (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31) Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.460922

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (toliau – programa) nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdomos kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.  https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa

Švietimo įstatymas (redakcija) 2021

70 straipsnio „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMAS

 

NAUJA!  Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui:

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams:  „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“ 

Leidiniai tėvams: „Jūsų vaikas priešmokyklinukas“  „Ko, kodėl ir kaip vaikai mokosi mokykloje“

ŽAIDIMAI INTERNETU PRIEŠMOKYKLINUKAMS: https://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/

 

Ar priešmokyklinio amžiaus vaikai yra vertinami?

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga 18-oje ugdymosi sričių (pagal programą), lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta mokyklos vadovo.