Priešmokyklinis ugdymas

Informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

Priešmokyklininis ugdymas mokykloje. Mokyklos kviečia!

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais. Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

  • 2018 m. sausio – balandžio 30 d.;
  • 2017 m. sausio – gruodžio mėnesiais.
  • 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. (reikia KPPT rekomendacijų, galutinį sprendimą priima tėvai).

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą:

Siekiant padėti priešmokyklinio ugdymo pedagogams efektyviai diegti atnaujintą ugdymo turinį, NŠA parengė nuotolinio mokymo kursą „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“.

Daugiau informacijos čia: https://www.nsa.smm.lt/2023/01/10/apie-priesmokyklinio-ugdymo-bendrosios-programos-diegima-nuotolinio-mokymosi-kurse/ fbclid=IwAR3LyxELKBwBPKF93wYwVY9AI8KgViJuSXZeNe47ANy7pL2bkwRb8lBpCs

PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS  TEISĖS AKTAI: 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo nr. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo  (2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541)

2022-08-24 Įsak. Nr. V-1269  redakcija nuo 2022-10-01.

APIE PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMĄ 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA (nuo 2022 09 01)

PU tvarkos aprašas (atnaujintas)

PU tvarkos aprašas (PRIEDAS – priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklnio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2306 (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01)

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo priedas (PRIEDAS – vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą išvada – rekomendacija).

KOMPETENCIJŲ RAIDOS APRAŠAS (Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 1 priedas)

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis ugdymas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dokumentai).

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Informacija šeimoms auginančioms priešmokyklinio amžiaus vaikus, Kauno miesto savivaldybės informacija: http://www.kaunas.lt/svietimas/nformacija-seimoms-auginancioms priesmokyklinio-amziaus-vaikus/.

LR Švietimo įstatymas (Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą).

(70 straipsnio „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMAS

NAUJA!  Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui:

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams:  „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“ 

Leidiniai tėvams: „Jūsų vaikas priešmokyklinukas“  „Ko, kodėl ir kaip vaikai mokosi mokykloje“

ŽAIDIMAI INTERNETU PRIEŠMOKYKLINUKAMS: https://www.seimosgidas.lt/frepy-eu-zaidimai-internetu-priesmokyklinukams/

 

Ar priešmokyklinio amžiaus vaikai yra vertinami?

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga 18-oje ugdymosi sričių (pagal programą), lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta mokyklos vadovo.