Nacionaliniai teisės aktai

Švietimo įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos departamentas/itraukties-pletros-skyrius/teises-aktai/

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Suvestinė redakcija nuo  2023-03-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 136:2023 „KARŠTO VANDENS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 2023 m. birželio 20 d. Nr. V-710

LR Švietimo įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2023-08-31)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.

NŠA svetainėje www.nsa.smm.lt Jūs rasite:

  • svarbiausias švietimo naujienas,
  • renginius ir mokymus, skirtus pedagogams, mokyklų administracijoms, mokiniams, švietimo bendruomenei,
  • informaciją apie agentūros vykdomus projektus, jų veiklas ir rezultatus,
  • informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą, mokymo priemones, mokinių pasiekimų patikrinimus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą, švietimo būklės tyrimus ir analizes,
  • nuorodas į registrus ir duomenis iš informacinių sistemų,
  • daug kitos aktualios informacijos.

Prenumeruoti NŠA interneto svetainės naujienas galima čia: https://www.nsa.smm.lt/prenumerata/.

Nacionalinės švietimo agentūros naujienas taip pat galite sekti socialiniuose tinkluose ir kituose kanaluose:

Maloniai kviečiame bendrauti ir bendradarbiauti! Daugiau informacijos: NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 691 09915, el. p. alena.gerasimava@nsa.smm.lt.

 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija Peržiūrėti dokumentą

„Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2012-04-26 Nr. V-735 A1 – 208 2021-01-01 Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“    Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo  Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686)  Peržiūrėti dokumentą

Viešųjų pirkimų įstatymas