Mokestis

MOKESTĮ UŽ DARŽELĮ REGLAMENTUOJA TEISĖS AKTAI:

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO 2021 m. birželio 22 d. Nr. T-256.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas (suvestinė redakcija nuo 2021-04-22) „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ Nr. T-454 

Kauno m. Savivaldybėstarybos sprendimas 2020-07-21 Nr. T-327 Dėl maitinimo paslaugų teikimo:

Pusryčiai Pietūs Vakarienė
Lopšelio grupių vaikams 0,48 Eur 0,85 Eur 0,48 Eur
Darželio grupių vaikams 0,52 Eur 0,98 Eur 0,52 Eur
Priešmokyklinių grupių vaikams 0,52 Eur 0,52 Eur
Darbuotojams, pageidaujantiems
pietauti įstaigoje
1,16 Eur

Atlyginimą už paslaugas (įmokas už darželį) galite mokėti naudodamiesi:

  • UAB „Viena sąskaita“ paslaugomis,
  • Perlo paslaugomis,
  • Elektroninės bankininkystės sistemą.
  • Dėmesio! Prašome įmokų už darželį nemokėti pašto skyriuose!

Švietimo įstatymas (redakcija 2021-01-01) 70 straipsnis „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

SOCIALINĖS PARAMOS priešmokyklinukams teikimas