Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, sprendžianti pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

Pirmininkė: Silvija Sipavičienė, lopšelio-darželio direktorė

Sekretorė: Audronė Utkaitė, mokytoja.
Nariai: Kauno lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė” dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

2023 m. Mokytojų tarybos posėdžių, metodinių pasitarimų planas 

Mokytojų tarybos nuostatai.