Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, sprendžianti pedagogų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

Pirmininkė: Silvija Sipavičienė, lopšelio-darželio direktorė;

Sekretorė: Audronė Utkaitė, mokytoja.
Nariai: Kauno lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė“ dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

2021 m. Mokytojų tarybos veiklos planas