Ikimokyklininis ugdymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208 (redakcija nuo 2021-01-01).

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo organizavimo“ 2020 m. sausio 13 d. Nr. 35-3

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281. Suvestinė redakcija nuo 2015-07-10) 70 straipsnio „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

Švietimo įstatymas (redakcija) 2021-01-01

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 

Pasiekimų aprašas

Metodinės rekomendacijos 

Leidinys tėvams 

„Augame žaisdami, bendraudami, tyrinėdami, kurdami“ 

Leidiniai pedagogams ir tėvams „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“.