Ikimokyklininis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią mokyklos komanda rengia vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS (ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS DOKUMENTAI)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ,,IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO” IR GAIRĖS (2023 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-1142)

http://www.kaunas.lt/svietimas/ikimokyklinio-ugdymo-organizavimas/

LR Švietimo įstatymas  (Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datas)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.

https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas/ikimokyklinio-ugdymo-programa

Vadovas pedagogui „Žaismė ir atradimai“

Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“: https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true

 

NAUJA!  „XII edukacijos forumas Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“

Informacija šeimoms auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, Kauno miesto savivaldybės informacija:  http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/.

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo  2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208 (redakcija nuo 2021-01-01).

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo organizavimo“ 2020 m. sausio 13 d. Nr. 35-3

LR Švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2012-04-26 Nr. V-735 A1 – 208 2021-01-01 Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281. Suvestinė redakcija nuo 2015-07-10) 70 straipsnio „Apmokėjimas už švietimą“, 5 p. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 6 p. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje specialiosiomis mokymo priemonėmis aprūpinamas nemokamai.

Švietimo įstatymas (redakcija) 2021-01-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
Į S A K Y M A S „DĖL INDIVIDUALIŲJŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 2018 06 29 V-622 :

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA