Asmens duomenų apsauga

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą Kauno lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė”

Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

Asmens duomenų valdytojas: Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė”, įm. kodas 191641433. Adresas: Geležinio Vilko g. 9, Kaunas LT-49274. Tel. Nr. (8 37) 313684, el. paštas darzelis@vaivorykste.kaunas.lm.lt

DAP (duomenų apsaugos pareigūnas, atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi – Laura Skinulienė.

Tel. nr. +370 67092973, el. paštas dap@vaivorykste.kaunas.lm.lt,

Darbo laikas:  I-V nuo 8.00 iki 16.00 val.

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkėlimas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Geležinio Vilko 9, Kaunas.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas, asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ Duomenų apsaugos pareigūną Laurą Skinulienę.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė” administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos  g. 17, Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Apie pažeidimus galite informuoti DAP Laurą Skinulienę telefono Nr.   +370 67092973 ir/ar el. pašto adresu: dap@vaivorykste.kaunas.lm.lt Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą   Pranešimo forma

ĮSTAIGOS DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS ASMENS APSAUGĄ

DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO APRAŠAS 2023 M. KOVO 29 D. NR. V-51

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS.

INTERNETO PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA.

KITI DOKUMENTAI

LR ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (redakcija nuo 2021-01-01)