Ugdymas

Kauno miesto savivaldybės informacija šeimoms auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus: https://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/

Pagrindinė Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ veiklos sritis – švietimas: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 dieną, pabaiga – rugpjūčio 31 d.

Darbo laikas: 7.00 – 17.30 val. 

 • Ikimokyklinis ugdymas – ugdomi vaikai nuo 2 iki  6 metų  amžiaus.

Ikimokyklinis – ankstyvasis amžius (lopšelio grupė) –  2 – 3 metų vaikų ugdymas. Tenkinant ankstyvojo amžiaus vaiko higieninius, socialinius, emocinius, judėjimo ir pažinimo poreikius, ugdome bendravimo, pažinimo, kalbos, judėjimo, žaidimo, kūrybiškumo ir gyvenimo įgūdžius.

Ikimokyklinis amžius – 3–6 metų vaikų ugdymas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Šiame amžiuje susiklosto asmenybės pagrindai, todėl vienodai svarbios yra visos vaiko galios: fizinės, psichinės ir dvasinės. Ugdymo turinį orientuojame į vaikui svarbiausių kompetencijų ugdymą, kad per pagrindinę jo veiklą – žaidimą padėtume vaikui išsiugdyti svarbiausius, grįstus žiniomis ir įgytais įgūdžiais bei vertybinėmis nuostatomis gebėjimus. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal parengtą lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programą.

Dėl LR švietimo, mokslo ir sporto; LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01).

 • Priešmokyklinis ugdymas  (ugdomi 5/6-7 metų vaikai) – vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Tėvų prašymu priešmokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas ir nuo 5 metų.
  Priešmokyklinį ugdymą organizuojame vadovaudamiesi šiais dokumentais:
  • Priešmokyklinio ugdymo koncepcija.
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.
  • Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu.
  • Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Vadovaujantis LR švietimo įstatymu, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d įteisintas –  Priešmokyklinis ugdymas privalomas.

……………………………………………………………………………….

Lopšelyje-darželyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimus, elgesio ir emocijų, kompleksinių negalių. Kvalifikuotą pagalbą teikia: logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, grupės mokytojai, meninio ugdymo mokytojas. Korekcinės veiklos tęstinumas vyksta grupėje ugdomosios ir savarankiškos veiklos metu, šeimoje.

Vasarą, atsižvelgiant į tėvų poreikius, įstaigos veiklos planus, lopšelis-darželis vieną/du mėnesius nedirba (liepos/rugpjūčio mėn.). Vaikai, kuriems tą mėnesį ypatingai reikalingas darželis, nukreipiami laikinai lankyti kitas miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Vaikų dienos ritmas lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ (rengiamas atskirai kiekvienai grupei, atsižvelgiant į vaikų amžių. Dėl objektyvių, ar subjektyvių priežaščių gali būti koreguojamas.)

VISŲ GRUPIŲ KONTAKTINIAI TELEFONO NUMERIAI

E-dienynas „Mūsų darželis“ https://musudarzelis.lt/

Daugiau apie Ikimokyklinį ugdymą NŠA: https://www.nsa.smm.lt/bendruju-reikalu-departamentas/leidiniai/leidiniai-pagal-temas/ikimokyklinis-ugdymas/