Atestacinė komisija

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

1. Silvija Sipavičienė Direktorė Pirmininkė
2. Joana Tėvelytė Meninio ugdymo mokytoja ekspertė Sekretorė
3 Rasa Ratkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
4. Virginija Šalčienė Mokytoja metodininkė Narė
5. Laima Motiejūnienė Mokytoja metodininkė Narė
6. Dalia Dambrauskienė Mokytoja metodininkė Narė
7. Edita Mikelionienė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė